חוק פינוי בינוי (תיקון 6)

מעוניינים לקבל הצעה לפינוי בינוי?

השאירו פרטים עכשיו ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

חוק פינוי בינוי (תיקון 6)

חוק פינוי בינוי

במסגרת תיקון זה לחוק פינוי בינוי (פיצויים) (תיקון מס' 6), ניתנו מספר הנחיות לטיפול בבעיית הדחייה בעסקת פינוי בינוי, ביניהן ניתן למצוא כלים המאפשרים לבית המשפט לטפל בתופעה זו.

נקבע כי כאשר קיים רוב מיוחס של בעלי הדירות בבית המשותף שהסכימו לעסקת הפינוי והבינוי, ובית המשפט מוצא כי בעל דירה פלוני מסרב סירוב בלתי סביר להסכים להעביר את זכויותיו לשם ביצוע העסקה, או שהוא מתנה את הסכמתו לכך בתנאים בלתי סבירים, זכותו של בית המשפט לקבוע כי בעל הדירה הסרבן יישא בפיצויים כלפי שאר בעלי הדירות בשל הנזק שנגרם להם כתוצאה מאי השלמת העסקה.

כמו כן, בית המשפט רשאי למנות עורך דין או רואה חשבון שאינו הבעלים של הדירה והו זה המתקשר באותה עסקת פינוי בינוי, אשר יוסמך בהתאם להוראות בית המשפט לערוך את העסקה מטעם בית המשפט. אם בית המשפט הטיל על הסרבן אחריות לנזקים כלפי שאר בעלי הדירות, הוא אחראי רק לחלק מנזקיהם של בעלי הדירות, ובית המשפט ישקול שיקולים הקשורים לגובה הנזק, ליכולת התשלום של הסרבן ונסיבות העסקה.

עוד נקבע כי אם בעל הדירה המסרב לבצע את העסקה הוא שישנו קשיש המתגורר בדירה, לא ייחשב סירובו כסירוב בלתי סביר בהתקיים מספר תנאים מצטברים.

ראשית, תינתן לקשיש אפשרות לבחור באחת מהאפשרויות הבאות: מעבר לבית הורים בתוספת תשלומי איזון, בשווי דומה לשווי המהוון של דירה חלופית; רכישת דירה חלופית שערכה דומה לשווי מהוון של דירה חלופית שתינתן לקשיש עד לפינוי הדירה, קרוב ככל האפשר לדירת הקשיש או לקבל סכום כסף השווה לשווי מהוון של דירה חלופית, לקנות דירה חלופית בסכום הנ"ל. שנית, לקבל שתי דירות שערכן הצבור דומה לשווי דירה חלופית. שלישית, דירה חלופית ששטחה קטן משטח הדירה החלופית שהקשיש יקבל במסגרת עסקת הפינוי בינוי, בתוספת תשלומי איזון בשווי הדירה החלופית.

כמו כן, סירובו של הקשיש לא ייחשב כסירוב בלתי סביר אם הוא מתגורר בדירה בה היה בן 80 בעת חתימת ההסכם ולא הוצעו לו אף אחת מהאפשרויות הנ"ל. הנחיות נוספות המפורטות בתוספת זו מתייחסות לאופן ביצוע העסקה.

נקבע כי טרם חתימת ההסכם לראשונה, יקיים היזם פגישה עם בעלי הדירות בה יציג בפני בעלי הדירות האחרים את סוג העסקה המוצעת עמו. כמו כן, לא יאוחר משבועיים לפני חתימת ההסכם, ימסור היזם לבעלי הדירות מסמך ובו עיקרי ההצעה ובו העקרונות לקביעת התמורה המוצעת על ידו, הערבויות שהוא מציע לדירה.

יתוארו הבעלים ופרטי הניסיון המקצועי שלו. לאחר חתימת העסקה, יודיע היזם על שאר בעלי הדירות וימסור לבעל הדירה עמו נחתמה העסקה את העסקה או העתק נאמן של המקור.

במידה והיזם לא עמד בהתחייבויותיו לקיים אסיפה ולהגיש מסמכים רלוונטיים, רשאים רוב בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על ביטול עסקאות כל עוד 40% מבעלי הדירות בבית המשותף לא חתמו על העסקאות והם לא נחשב כמפר חובה של היזם.

קבלו פרטים עכשיו